Tio faktorer

De tio faktorerna förklarar bla hur det kommer sig att vi byter från ett livstillstånd till ett annat.

Det ger oss också en möjlighet att kunna förstå vårt eget lidande och vägen ut ur detta lidande.

Allt liv innehar de tio faktorerna.

Form: Det fysiska, allt det vi kan uppfatta med våra fem sinnen, vår kropp, vår röst, vår hörsel mm.

Natur: Det andliga, det som vi inte direkt uppfattar med våra sinnen som karaktär, tankar, känslor mm.

Väsen: Livets grundenergi som visar sig som både form och natur, finns kvar även i döden då både form och natur dragits tillbaka och bara existerar som potentialer. Dessa tre utgör vårt liv. De övriga nedan visar hur orsak och verkan fungerar i våra liv.

Kraft: En möjlighet att handla, agera, skapa orsaker finns inneboende i livet.

Påverkan: Där kraften omsätts från möjlighet till verklighet, handling.

Inre orsak: Alla handlingar skapar orsaker som finns kvar i ens liv.

Yttre påverkan: Förmågan att kunna relatera till sin omgivning.

Latent effekt: Till varje orsak finns alltid en tillhörande effekt som ännu inte visat sig.

Manifesterad effekt: Genom yttre påverkan aktiveras den inre orsaken med sin tillhörande latenta effekt och visar sig som en reaktion, glädje, ilska, medkänsla mm

Överensstämmelse från början till slut: Funktionen binder ihop alla delar till en helhet.


De tio faktorerna är hämtade från Lotus sutrans andra kapitel "Ändamålsenliga medel":

Men stopp, Shariputra, jag säger inget mer. Varför? För att det Buddha uppnått är den mest sällsynta och svårförståeliga Lag. Den sanna aspekten av alla fenomen kan endast bli förstådd och delad mellan Buddhor.

Denna sanning består av form, natur, väsen, kraft, påverkan, inre orsak, yttre påverkan, latent effekt, manifesterad effekt och deras överensstämmelse från början till slut.