De tio livstillstånden

De tio livstillstånden (eller de tio världarna som de också kallas) är tillstånd med både positiva och negativa aspekter. Förutom buddhaskapet som endast innehar positiva aspekter. Man innehar fortfarande de tio livstillstånden men eftersom man i buddhaskapet har förstått den sanna aspekten av alla fenomen så innehar livstillstånden endast positiva aspekter. Man pendlar ständigt mellan tillstånden, från ett ögonblick till ett annat. De tio livstillstånden är en del av Tretusen världar i ett livsögonblick (ichinen sanzen).

De sex lägre tillstånden (helvete, hunger, instinkt, vrede, lugn, hänförelse) framträder hos en individ som ett resultat orsakat av ens omgivning. De fyra ädla vägarna (lärdom, insikt, bodhisattva, buddhaskap) är resultatet av ens ansträngningar.

1. Helvete

Negativt: En tillvaro fylld av lidande och depressioner.

Positivt: Genom att ha befunnit sig i detta tillstånd så är det lättare att ha medlidande för andra, kan uppskatta lycka.

2. Hunger

Negativt: Begärets tillstånd, ett tillstånd utan tillfredställelse, girighet.

Positivt: Önskan om långvarig lycka, önskan att skapa värde i sitt liv.

3. Instinkt

Negativt: Instinktens tillstånd, man lever enbart i nuet och tänker inte på konsekvenser.

Positivt: Överlevnadsinstinkt, kan förutse fara.

4. Vrede

Negativt: Ett tillstånd av egoism och arrogans, strävan att vara bättre än andra människor.

Positivt: Styrkan att ingripa vid orättvisor och viljan att skapa en bättre värld.

5. Lugn

Negativt: Ett tillstånd där man agerar passivt och inte kan åstadkomma förändring.

Positivt: Förmågan att kunna kontrollera sina begär och agera humant.

6. Hänförelse

Negativt: Kortvariga lyckans tillstånd, man tillfredställer sina begär, steget till helvetets och vredets tillstånd är nära.

Positivt: En stark lycka och njutning, när man känner "ruset" så känns tillvaron positiv.

7. Lärdom

Negativt: Man blir avskärmad från vardagslivet och kan känna sig intellektuellt överlägsen.

Positivt: Man lyssnar och iakttar, mottaglig för intryck och lärdom.

8. Insikt

Negativt: Som i lärdom kan man känna sig intellektuellt överlägsen, man saknar sunt förnuft.

Positivt: Man strävar efter insikt och visdom som kommer från ens egna betraktelser av världen.

9. Bodhisattva

Negativt: Man negligerar sitt eget liv, tycker synd och förminskar de man försöker hjälpa.

Positivt: Altruismens tillstånd, man agerar för andra utan att tänka på sig själv.

10. Buddhaskap

Positivt: Man har kommit till insikt om Nam myoho renge kyo, den yttersta sanningen, ett tillstånd av fullständig frihet och lycka och där vi upplever och ser saker som de är utan illusioner. Man har förstått den sanna aspekten av alla fenomen.